Regulamin sklepu GrowMax

1

Sklep internetowy, działający pod adresem www.growmax.pl, jest własnością firmy Office-Service Jarosław Borys, NIP: 522-151-71-58, z siedzibą w: 02-508 Warszawa, Puławska 53/32.

2

Zamówienia w sklepie internetowym  znajdującym się pod adresem: www.growmax.pl mogą składać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

3

Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym a Sprzedającym.

4

Warunkiem koniecznym do realizacji składanych zamówień jest wypełnienie poprawnie przez Kupującego na stronach WWW Sprzedającego odpowiedniego formularza.

5

Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

6

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane, podczas wypełniania odpowiedniego formularza na stronach WWW Sprzedającego, będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe.

7

System sklepu potwierdzi przyjęcie zamówienia drogą internetową w momencie jego otrzymania. Dodatkowo Sprzedający będzie informował Kupującego drogą elektroniczną o zmianach statusu zamówienia.

8

Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony artykuł jest obecnie niedostępny, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu przez osobę upoważnioną do kontaktu z Kupującym. Czas ten zostanie odpowiednio wydłużony jednak w przypadku, gdy przypada on na dni ustawowo wolne od pracy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo anulowania zamówienia.

9

Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia wysłać Kupującemu przesyłkę zgodną z zamówieniem.

10

Sprzedający dostarcza przesyłkę do Kupującego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, z którą aktualnie współpracuje.

11

Ceny oferowanych artykułów znajdujące się na witrynie internetowej Sprzedającego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

12

Do całkowitej wartości zamówienia doliczone będą koszty przesyłki w wysokości podanej w formularzu, podczas procesu dokonywania zamówienia.

13

Koszty przesyłki, w wyjątkowych przypadkach, mogą ulec zmianie, o czym Sprzedający poinformuje Kupującego niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia.

14

Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione artykuły zgodnie z wybraną formą płatności.

15

Kupujący może odmówić odbioru i zapłaty za zamówiony towar jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu zamówienia.

16

Kupujący akceptuje, że pewna część oferowanych produktów jest wykonywana ręcznie co nie daje możliwości na pełną powtarzalność przedstawianej oferty. Różnice te mogą dotyczyć jedynie w niewielkim stopniu koloru, kształtu lub wzoru.

17

Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od daty wydania towaru Kupującemu. Zwracany towar musi być odesłany w stanie niezmienionym (jeśli posiadał oryginalne opakowanie musi być w nim dostarczony) wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu i otrzymaną w paczce specyfikacją zamówienia lub fakturą. Zwrot towaru Sprzedającemu odbywa się na koszt Kupującego. Wszelkie zarysowania, odbarwienia, czy tym podobne uszkodzenia mechaniczne, których wystąpienie mogłoby sugerować niewłaściwe obchodzenie się z towarem spowodują nie uznanie roszczenia. W celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym.

18

W przypadku zwrotu, należność zostanie przekazana na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w terminie do 7 dni od otrzymania zwracanego towaru. Kwota do zwrotu zostanie pomniejszona o koszt wysyłki do klienta. W przypadku zwrotu przekazem pocztowym dodatkowo od zwracanej sumy zostanie odjęta opłata Poczty Polskiej (wg. cennika).

19

Ewentualne reklamacje dotyczące zakupionego towaru powinny być składane przez Kupującego na adres e-mail Sprzedającego (sklep@growmax.pl).

Opis procedury reklamacyjnej:
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

20

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajki, zamknięcie granic, itp.).

21

Wszystkie sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby nie możliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.